Regulamin Studia
– zajęcia grupowe

Regulamin Gabinetów
– dla klientów indywidualnych

REGULAMIN JUST FLOW

1. Definicje
1. Studio/Studio JUST FLOW/ JUST FLOW – obiekt sportowo-rekreacyjny, usytuowany we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, prowadzony dla potrzeb Studia „JUST FLOW” przez firmę: JUST FLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, NIP: 8992926057, REGON 522084458 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerek KRS 972712.

2. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług studia JUST FLOW.
3. Karnet – wejście jednorazowe, pakiet wejść jednorazowych lub możliwość nieograniczonego korzystania z usług Studia dostępny w ściśle określonym przedziale czasowym.
4. Cennik – dostępny w recepcji JUST FLOW oraz na stronie internetowej www.just-flow.pl lista karnetów oraz wejść jednorazowych umożliwiających korzystanie z zajęć oferowanych przez JUST FLOW.

2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio oraz prawa i obowiązki jego klientów (zwanych także dalej Użytkownikami).
2. Wszystkie osoby korzystające ze Studia JUST FLOW winny obowiązkowo podporządkować się przepisom Regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia.
3. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Studia JUST FLOW musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) wypełnić formularz i podać dane umożliwiające zarejestrowanie wejścia w systemie informatycznym;
b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji zawartych w nim warunków;
c) nabyć karnet lub wejście jednorazowe zgodnie z aktualnym cennikiem Studia JUST FLOW.
4. Klientem Studia JUST FLOW może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 lat, a nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, może zostać użytkownikiem Studia za zgodą jej rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
5. Osoby naruszające porządek w Studiu JUST FLOW, postanowienia Regulaminu, obowiązujące instrukcje urządzeń oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia, mogą być z niego usuwane.
6. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Studio JUST FLOW. Regulamin obowiązuje również gości, w tym osób korzystających z zaproszeń rozdawanych przez Studio JUST FLOW oraz osób, które otrzymały karnety w inny sposób (m.in. konkursy, programy lojalnościowe). Regulamin obowiązuje również użytkowników korzystających z usług Studia z wykorzystaniem kart typu Multisport, FitProfit, OK System i podobnych.
7. Studio może ustanowić nowe rodzaje karnetów, o czym na bieżąco poinformuje użytkowników. Do nowych karnetów stosuje się postanowienia Regulaminu. Dotychczasowi posiadacze karnetów nie są uprawnieni do kierowania wobec Studia JUST FLOW jakichkolwiek roszczeń w związku z wprowadzeniem nowych karnetów, w szczególności nie służy im prawo żądania obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.
3. Karnety
1. Dany karnet uprawnia do korzystania z usług Studia JUST FLOW w zakresie ściśle określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu wyłożonym do wglądu w Studiu. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.
2. Karnet przyjmuje formę karty z zakodowanymi danymi użytkownika oraz informacją o rodzaju i ważności zakupionego karnetu. Karnet nie jest kartą płatniczą lub lojalnościową i z jego posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia jego użytkownika poza prawem do korzystania z usług Studia.
3. Studio może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowego posiadacza karnetu do kierowania wobec Studia JUST FLOW jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
4. Warunkiem skorzystania z usług Studia JUST FLOW jest nabycie w recepcji Studia karnetu po cenie zgodnej z cennikiem obowiązującym w dacie jego nabycia. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do Studia jest zapoznanie się z jego Regulaminem, co użytkownik potwierdza podpisując stosowne pisemne oświadczenie. Regulamin jest ponadto wyłożony w widocznym miejscu w recepcji Studia JUST FLOW.
5. Wszystkie karnety wydawane przez Studio JUST FLOW \są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług Studia wyłącznie osoby, których dane są zakodowane w karcie. Do Studia mogą również wejść osoby nie posiadające karnetów imiennych, lecz korzystające z usług Studia na podstawie voucherów posiadanych kart MultiSport Plus, FitProfit lub OK System.
6. Studio JUST FLOW nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot ceny lub przedłużenie ważności karnetu.
7. Karnet jest honorowany tylko do daty jego ważności oznaczonej w karcie lub w systemie/aplikacji wod-guru, która to data – poza wyjątkami wskazanymi wprost w Regulaminie – nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu.
8. W przypadku zakupu karnetu lub opłacenia rezerwacji poprzez panel Klienta na stronie internetowej, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu karnetu lub opłacenia rezerwacji, pod warunkiem, że ani razu nie skorzystał z zakupionego karnetu lub nie wykorzystał rezerwacji. Po upływie 14 dni nie ma możliwości zwrotu transakcji.
9. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych długotrwale uniemożliwiających użytkownikowi korzystanie z usług Studia JUST FLOW, Studio może przedłużyć ważność karnetu po wcześniejszym powiadomieniu przez klienta o zaistniałej sytuacji.
10. Okres ważności karnetów jest podany w aktualnie obowiązującym cenniku. Ważność karnetu liczona jest od dnia określonego na karnecie jako data jego wystawienia włącznie.
11. Studio zastrzega możliwość wstrzymania się od świadczenia usług w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów.
12. W przypadku niezgodnego z niniejszym Regulaminem zachowania na terenie Studia, kierownictwo Studia JUST FLOW zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Studia, wyproszenia z terenu Studia, a nawet unieważnienia posiadanego przez użytkownika karnetu w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.

13. Wszelkie reklamacje należy kierować do JUST FLOW. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@just-flow.pl

14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

– dane Klienta/Użytkownika zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,

– datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,

– opis przedmiotu reklamacji.

  1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi/Użytkownikowi na adres podany w poczcie elektronicznej.

4. Ogólne zasady korzystania ze Studia JUST FLOW
1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 14 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby w wieku 16 lat jednak poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów.
2. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz oświadcza, że może korzystać z usług Studia, a JUST FLOW nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przez niego istotnych informacji zdrowotnych.
3. W przypadku, gdy rejestracja użytkownika została przeprowadzona poprzez panel Klienta na stronie internetowej www.just-flow.pl użytkownik klikając akceptację regulaminu Studia jednocześnie oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną przez JUST FLOW zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.0.344) – dostęp do panelu Klienta na stronie internetowej, w tym m.in. samodzielne dokonywanie i odwoływanie rezerwacji;
b) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, SMS dotyczące jego rezerwacji na zajęcia, organizowanych warsztatów itp.
4. Dokonując rezerwacji na zajęcia poprzez panel Klienta na stronie internetowej www.just-flow.pl użytkownik klikając akceptację regulaminu Studia jednocześnie oświadcza, że stan jego zdrowia jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń w wybranych przez niego zajęciach grupowych. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuje Instruktora. Oświadcza również, że jest świadoma/y faktu, że w przypadku utajenia przez niego urazu, choroby, ciąży lub złego samopoczucia, pracownicy klubu nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek zmian w jego stanie zdrowia, w szczególności za doznanie przez niego urazów, kontuzji lub chorób wynikłych z korzystania z usług lub urządzeń Studia JUST FLOW.
5. Przy wejściu do Studia JUST FLOW należy w recepcji potwierdzić obecność w celu weryfikacji posiadania aktywnego karnetu i zapisu na zajęcia lub wykupić jednorazowe wejście. W przypadku korzystania z usług Studia na podstawie karty MultiSport lub FitProfit należy okazać tę kartę wraz z dokumentem tożsamości lub dedykowaną aplikację na smartfonie. W przypadku korzystania z wejścia OK System należy postępować zgodnie z regulaminem OK System.
6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza/transpondera od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.
7. Czas pobytu w Studio w ramach wykupionego karnetu open jest nielimitowany w godzinach otwarcia Studia JUST FLOW na zajęcia wskazane w opisie karnetu.
8. Karnet upoważnia użytkownika do korzystania z usług Studia, których zakres – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów – jest określony w cenniku.
9. W pomieszczeniach Studia mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Studia JUST FLOW, określonych na stosownej tablicy informacyjnej w recepcji.
13. Kierownictwo Studia może podjąć decyzję o zamknięciu Studia w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne, o czym powiadomi użytkowników co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Studia jogi oraz zamieszczenie informacji na stronie www.just-flow.pl i/lub stronach w SM (FB i Instagram).
14. Studio JUST FLOW może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Studia jest zaplanowane, kierownictwo Studia powiadomi o tym użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w recepcji Studia, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację.
15. Na terenie Studia JUST FLOW obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących, tj. sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Zabrania się wnoszenia do Studia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
16. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z jego usług, Studio może zakazać uczestnikowi wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
17. Użytkownicy nie mogą korzystać z usług Studia w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.
18. Użytkownicy mają obowiązek przynosić do Studia odpowiedni strój i obuwie sportowe oraz ręcznik (w celu jego położenia na pomocach i przyrządach do ćwiczeń). Kierownictwo Studia zastrzega sobie wezwania użytkownika do użycia właściwego, nie prowokującego ubioru. Osoby, które nie dostosują się do poleceń obsługi Studia, mogą nie zostać wpuszczone na teren Studia.
19. Każdy użytkownik Studia JUST FLOW zobowiązany jest przestrzegać higieny osobistej.
20. Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek zmiany obuwia na inne od tego, w którym przyszli do Studia, przy czym korzystający z sali zdejmują obuwie przed wejściem do tej sali.
21. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia (wypadki) będące wynikiem stanu zdrowia użytkownika, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników Studia.
22. Właściciel Studia JUST FLOW oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz wszelkie przedmioty wartościowe, w szczególności gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy, wniesione na teren Studia. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane wyłącznie do czasu zamknięcia Studia. Po tym terminie rzeczy takie będą przechowywane w magazynie Studia JUST FLOW. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 30 dni od daty ich pozostawienia w szatni Studia, rzeczy te (z wyłączeniem przedmiotów wartościowych, których mowa w zdaniu pierwszym) będą niszczone.
23. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy użytkowników umieszczone poza szafkami, w szczególności pozostawione na terenie Studia, chyba że szkoda poniesiona przez użytkownika powstała na skutek umyślnego, zawinionego zachowania pracownika Studia.
24. Zabrania się wnoszenia do Studia przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, które mogłyby utrudnić korzystanie z usług Studia innym klientom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia oraz zdrowia osób przebywających w Studio.
25. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, hulajnóg na teren Studia.

5. Zasady wykonywania ćwiczeń
1. Osoby korzystające z usług Studia wykonują ćwiczenia na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi nie służą żadne roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
2. Użytkownicy są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć, ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Użytkownicy nie mogą zakłócać trwających zajęć.
3. W odniesieniu do najliczniejszych osobowo zajęć, Studio zastrzega możliwość wprowadzenia wcześniejszych zapisów dla osób zainteresowanych uczestnictwem w takich zajęciach, a także wskazania sposobu i terminu dokonywania takich zapisów.
4. Nauczyciel/instruktor ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić użytkownika o opuszczenie sali, jeśli – w opinii nauczyciela/instruktora – sala ćwiczeń jest przepełniona lub użytkownik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych ćwiczących, lub utrudnia im korzystanie ze studia.
5. Przed rozpoczęciem ćwiczeń z wykorzystaniem pomocy i sprzętu dla zachowania własnego bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny sprzętu, z którego zamierza skorzystać i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze Studia jogi. W przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości użytkownika, a które to zastrzeżenia nie zostały uprzednio zgłoszone obsłudze Studia, użytkownik może ponieść odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie.
6. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
7. Korzystanie z każdego sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych uczestników, poszanowanie innego sprzętu i sali.
8. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na terenie Studia JUST FLOW.
9. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z pomocy i sprzętu do prowadzonych zajęć należy zwrócić się do instruktora.
10. Po zakończeniu ćwiczeń sprzęt, z którego skorzystano, powinien być odłożony na właściwe miejsce w należytym stanie technicznym i jeśli to możliwe zdezynfekowany.
11. Użytkownik powinien pozostawić po sobie nienaganny porządek oraz zachowywać ciszę.
12. Zabrania się udzielania wskazówek technicznych innym użytkownikom oraz pomocy podczas wykonywania ćwiczeń, chyba że na wyraźne polecenie instruktora obecnego na sali.
13. Użytkownik, który w czasie ćwiczeń lub pobytu w Studio JUST FLOW źle się poczuje, zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora lub obsługę Studia. Instruktor może nakazać użytkownikowi przerwanie ćwiczenia, jeśli w jego ocenie stan zdrowia użytkownika nie pozwala na kontynuowanie danego ćwiczenia oraz – na życzenie użytkownika – wezwać pomoc medyczną.
14. Do sterowania sprzętem RTV, wentylacją i innymi urządzeniami uprawnione są wyłącznie osoby z obsługi Studia, które w tym zakresie – w miarę możliwości – będą uwzględniały życzenia użytkowników.
15. O wszystkich nieprawidłowościach należy natychmiast informować instruktora lub obsługę Studia JUST FLOW.
6. Prawo do wizerunku
1. W Studio JUST FLOW mogą być wykonywane fotografie grupowe dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyłącznie na potrzeby Studia, które mogą być umieszczane na stronie internetowej www.just-flow.pl, profilu Studia w portalach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach reklamowych i informacyjnych Studia.
2. W przypadku utrwalenia wizerunku użytkownika pracownik Studia zapyta użytkownika o jego zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym, chyba że zgoda taka – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie będzie wymagana. W przypadku wystąpienia z prośbą o wyrażenie zgody, użytkownik zobowiązuje się potwierdzić swoją wolę na piśmie.

7. Dane osobowe JUST FLOW_Studio
1. Administratorem danych jest firma: JUST FLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, NIP: 8992926057.
2. Dane osobowe, umieszczone w bazie danych administratora, są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
3. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez studio JUST FLOW.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i na podstawie wskazanej poniżej:
a) zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b) rozpatrzenia skarg i reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony cel: windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych),
d) archiwizowania dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e) oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym innym podmiotom, które będą je przetwarzały: bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (takich jak Urząd Skarbowy, PIP, ZUS). Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora dostawcom usług, którym Administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności. Takie podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.
6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy (do czasu przedawnienia roszczeń). Informujemy przy tym, iż w odniesieniu do dokumentów rozliczeniowych, księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty będziemy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia ich spełnienia przez organy publiczne.
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
◦ dostępu do swoich danych osobowych,
◦ otrzymania ich kopii,
◦ prawo ich sprostowania (poprawiania),
◦ usunięcia (w przypadkach określonych przepisami RODO) lub
◦ ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych przepisami RODO),
◦ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
◦ przenoszenia danych,
◦ otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz
◦ do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
W tym celu można się skontaktować z Administratorem pisząc na adres siedziby: Wrocław (50-428) ul. Krakowska 141-155, lub na adres poczty elektronicznej kontakt@just-flow.pl
9. O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres Administratora podany w pkt 7.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia, wykonania umowy (świadczenia usług), obsługi współpracy.
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
13. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@just-flow.pl lub pisemnie na adres JUST FLOW, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław.
14. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja
15. Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01.10.2022 r.

Klauzula informacyjna dla Klienta – link

8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 k.c. Korzystanie z usług Studia JUST FLOW oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
3. O wszelkich zmianach Regulaminu Studio informuje Użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu, umieszczając stosowną pisemną informację w recepcji Studia.
4. Zmiana cennika nie ma wpływu na zobowiązania finansowe Użytkowników, którzy wykupili karnet po cenie uprzednio stosowanej przez Studio. Nowy cennik ma zastosowanie do karnetów wykupionych na nowy okres rozliczeniowy.
5. W przypadku uznania nieważności lub bezskuteczności jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne.

REGULAMIN JUST FLOW – GABINETY

1. Definicje
1. Gabinet terapii manualnej/Gabinet – gabinet znajdujący się w lokalu JUST FLOW – usytuowany we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, prowadzony dla potrzeb Studia „JUST FLOW” przez firmę: JUST FLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, NIP: 8992926057.

REGON 522084458 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerek KRS 972712.
2. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług gabinetu terapii manualnej.
3. Cennik – dostępny w recepcji JUST FLOW oraz na stronie internetowej www.just-flow.pl umożliwiający korzystanie z usług Gabinetu.

2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług terapii manualnej i usług podobnych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz innych specjalizacji mających na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej Klienta.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klienta w Gabinecie oraz na stronie internetowej.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

3. Cele i zadania
1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii, terapii manualnej i masażu a także usług podobnych.
2. Do podstawowych zadań Gabinetu należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii manualnej, przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
3. Osoby udzielające Klientowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.
4. Świadczone usługi udzielane są z zastosowaniem sprawdzonych metod terapeutycznych.
5. Do zadań praktyki zawodowej należą działania promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Klienta, świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Klienta, prognozowanie i organizowanie działalności około fizjoterapeutycznej, udzielanie indywidualnych porad i konsultacji, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
6. Świadczone usługi udzielane są odpłatnie. Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w Cenniku, który dostępny jest recepcji oraz na stronie internetowej.

4. Czas i miejsce świadczenia usług
1. Gabinet terapii manualnej otwarty jest w godzinach działania JUST FLOW Studio.
2. Miejscem świadczenia usług z zakresu terapii manualnej jest siedziba JUST FLOW.
3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące taką działalność, w tym także praktykę zawodową fizjoterapeutów.
4. JUST FLOW zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni wolnych. Klienci będą informowani o zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

5. Zasady rezerwacji i odwoływania terapii
1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 798 798 950 lub internetowo, przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.just-flow.pl. A także system Booksy.
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu do kontaktu.
3. Wizyta może zostać przełożona przez Klienta na inny termin pod warunkiem uprzedzania o zmianie co najmniej 2 godziny przed przekładaną wizytą oraz jeśli dostępne będą wolne miejsca na inny termin wizyty.
4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 24 godzin przed umówionym terminem.
5. Odwołanie wizyty później niż 24 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty, a w przypadku braku zaplanowanej wizyty w ciągu najbliższych 2 tygodni od dnia odwołania, należność winna być uiszczona w ciągu 2 dni.
6. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku (50% ceny zabiegu), który to przepada z chwilą niepojawienia się na wizycie.

7. Wszelkie reklamacje należy kierować do JUST FLOW. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@just-flow.pl

8. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

– dane Klienta/Użytkownika zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,

– datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,

– opis przedmiotu reklamacji.

  1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.  

        Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi/Użytkownikowi na adres

        podany w poczcie elektronicznej.

 

6. Organizacja i przebieg wizyty
1. Klient proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut przed wyznaczoną godziną.
2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad i badanie przedmiotowe, a także określony cel i plan terapii.
4. Przed przystąpieniem do terapii Klient wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.
5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
a. Klient nie zachowuje podstawowych zasad kultury, narusza godność osobistą terapeuty,
b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Klientowi,
c. podczas zabiegu stwierdzi symptomy pogarszania stanu zdrowia Klienta.
6. Do terapii Klient nie rozbiera się bardziej niż jest to konieczne, bądź pozostaje w stroju sportowym.
7. Fizjoterapeuta prowadzi dokumentację oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.
8. Dokumentacja może zostać udostępniona na pisemny wniosek:
a. Klienta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej,
b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.

7. Prawa i obowiązki Klienta
1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma prawo do:
• poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel,
• świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
• uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych oraz ich następstwach zastosowania lub zaniechania,
• pełnej dyskrecji jego osoby,
• pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
• wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji
2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma obowiązek:
• poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
• poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej terapii,
• przestrzegania zasad higieny osobistej,
• posiadania stroju niekrępującego ruchu podczas terapii,
• przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
• okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.).

WAŻNE!
Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec fizjoterapeuty świadczącego usługi ani wobec JUST FLOW.

8. Przepisy porządkowe
1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
2. Klienci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Klientów, jak również do zachowania czystości.
3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w pkt. 2, Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
4. W Gabinecie nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu, pobraniem od Klienta pełnej opłaty za zabieg. Jeśli sytuacja powtórzy się po raz kolejny, informacja o zachowaniu Klienta i nękaniu pracowników zostanie przekazana odpowiednim służbą mundurowym.

9. Postanowienia końcowe
1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. JUST FLOW zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.
4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.
5. Wszelkie skargi/wnioski Klient może składać na piśmie na adres korespondencyjny: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@just-flow.pl
6. Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 60 dni roboczych od dnia ich wpływu.

10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest firma: JUST FLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, NIP: 8992926057.
2. Dane osobowe, umieszczone w bazie danych administratora, są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
3. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych w Gabinecie na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) i a) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu email – przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu telefonicznego mającego na celu ustalenie i zmianę terminu wizyty lub wysłanie powiadomienia sms lub wiadomości email o nadchodzącej wizycie
b) realizacji świadczenia – założenia karty pacjenta
c) promocji i marketingu
4. Dane Klienta nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa – przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji.
6. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo usunięcia danych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefonu oraz adresu email jest dobrowolne, zależne wyłącznie od zgody Klient, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości szybkiej komunikacji z Klientem np. w celu zmiany, bądź ustalenia terminu wizyty.
9. Decyzje podejmowane wobec danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
10. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
11. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@just-flow.pl lub pisemnie na adres JUST FLOW, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław.
12. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01.10.2022 r.

Klauzula informacyjna dla Klienta – link

Skontaktuj się z nami

e-mail: kontakt@just-flow.pl
telefon: 798-798-950

Just Flow Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

Nr Konta bankowego

ING 65 1050 1575 1000 0090 3273 9261

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS nr 972712
NIP: 8992926057
REGON 522084458
Kapitał Zakładowy 60 000 PLN

Sprawdź jak do nas dojechać

Kontakt

Just Flow Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

tel. 798 798 950

Social media